X
تبلیغات
رایتل
تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

در آغوشت نخواهم مرد

 

در آن ساعت که میمیرم در آغوشت نخواهم مرد

نمی دانم که بعد از من چگونه با چه تصویری       به یک مرد غریبه خنده خواهی کرد

و آغوشت که روزی تکیه گاهم بود به رویش باز خواهی کرد        نمی دانم که بعد از من

به آن مرد غریبه با چه رویی باز خواهی گفت:تو تنها عشق من هستی

در آغوشت نخواهم مرد   

            تو اشکم را نفهمیدی

                       تو عشقم را ندانستی

                               هزاران ننگ و نفرینت

                                       که قلبم را شکستی تو ...               و اینک...!!!

تنگ در آغوش یک مرد غریبه     به عشقم باز می خندی

نفرین بر تو ای بیهوده عاشق    نفرین بر تو ای عاشق کش بی دل

نفرین بر تو          که قلبت جایگاه زشت کاریهاست

                         تو شریک خون فرهادی        تو ابلیسی . تو شیطانی

و چنگالت ...         به خون عاشقان آغشته است

تو خونخواری...      و در کشتار مجنونها شریکی

                          آنچنان پستی که چشمت را به روی عشق من بستی

و در آغوش یک مرد غریبه    تن به یک عشق هوس آلوده ای دادی

تو در آغوش یک بیگانه میمیری...

و من بسیار خوشحالم که در این روزگار زشت در آغوشت نخواهم مرد

                                                                 آری...در آغوشت نخواهم مرد...