تبلیغات پیامکی

ماهی سیاه کوچولو

عیسی می گوید

 

برگزیده ای از سخنان حضرت عیسی :بخواهید تا به شما داده شود، بجویید تا بیابید، در بزنید تا به روی شما باز شود، زیرا هر که چیزی بخواهد، به دست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود. آنچه می خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید.

زندگی صحنه تلاش و بالندگی و لحظه های آن چون رودی در گذر است، رودی مواج که در تلاطمش، انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم.